Detta gäller för friggebod

Får jag bygga en friggebod nära stranden?

Strandskyddsdispens enligt miljöbalken krävs normalt om man bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Ibland är strandskyddet utökat ytterligare. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Vad får jag använda friggeboden till?

Friggeboden är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Den kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus.

Får jag ha källare under min friggebod?

Det finns inget hinder mot att bygga friggeboden med källare så länge det är lämpligt, främst ur geoteknisk synpunkt.

Får jag sätta upp en friggebod på en obebyggd tomt?

Nej. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga friggeboden.

Får jag bygga ihop en friggebod med mitt bostadshus eller med ett Attefallshus??

Nej. Friggeboden ska vara fristående.

Får jag sätta upp en friggebod vid ett flerbostadshus?

Nej. Friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Kan jag placera en friggebod var jag vill på tomten?

Friggeboden ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Om du placerar boden närmare gränsen mot granne än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. En friggebod får inte placeras närmare allmän plats än 4,5 meter. Exempel på allmän plats är gata, gång- och cykelväg, park eller natur.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Nej. I plan- och bygglagen står att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är tveksam.

Kan jag bygga ut min friggebod så att den blir ett attefallshus?

Ja, det är tillåtet att bygga till en befintlig friggebod så att den blir ett Attefallshus. Det krävs dock att samtliga krav för ett Attefallshus är uppfyllda samt en anmälan till byggnadsnämnden och startbesked innan du bygger till.

Får jag bygga både en friggebod och ett attefallshus på min tomt?

Ja, det får du. För attefallshus krävs dock att du gör en anmälan och inväntar startbesked från din byggnadsnämnd.

Källa: Boverket, mer information https://www.boverket.se/sv/