Vanliga frågor ställda till Boverket

Krävs det bygglov för padelbanor utomhus?

Utomhusbanor för padel kan i vissa fall kräva bygglov. Kommunens byggnadsnämnd måste göra en bedömning i varje enskilt fall.

Har reglerna för attefallshus ändrats så storleken ökats till 30 kvadratmeter?

Från och med den 1 augusti 2020 får alla attefallshus vara högst 30,0 m2. Ursprungligen fick attefallshus vara högst 25 m2. Genom en lagändring den 1 mars 2020 utökades det till 30 m2 men det gällde enbart de attefallshus som var bostadshus, så kallade komplementbostadshus. Så om attefallshuset inte var ett komplementbostadshus utan till exempel ett förråd, växthus eller carport fick det vara högst 25 m2 fram till den 1 augusti 2020, sedan dess gäller högst 30 m2 för alla sorters attefallshus.

Det är enbart antalet m2 som har ändrats så alla andra regler kring attefallshus gäller precis som tidigare.

Kom ihåg att det krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked innan du får börja bygga ditt attefallshus.

Vad ska jag tänka på när jag installerar en kamin eller eldstad?

I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:4 finns allmänna krav på skydd mot uppkomst av brand, till exempel maximal temperatur på brännbart material, täthet, eldstadsplan framför kaminen etcetera. Vid nyinstallation och vid väsentliga ändringar av befintlig eldstad är du skyldig att göra en så kallad anmälan. Ta därför kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om den ändring du gör kräver anmälan eller inte.

Skillnaden mellan energiberäkning och energideklaration?

En energiberäkning upprättas vid projekteringen av en ny byggnad för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla de krav som ställs vid nybyggnad, och för den färdigställda byggnaden om verifiering av energikraven ska ske genom beräkning.

Beräkningar som ska användas för verifiering ska följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN. Detta är inte nödvändigt om beräkningen enbart används för att visa att byggnaden förväntas uppfylla energikraven och verifiering sker genom mätning.

En energideklaration upprättas på uppmätta värden under en 12-månadersperiod något av de senaste tre åren. Om det inte finns uppmätta värden för en 12-månadersperiod går det att upprätta en energideklaration med beräknade värden.

Går det att avtala bort energideklarationen vid försäljning av byggnaden och vad händer om byggnadsägaren inte upprättar en energideklaration vid försäljning?

Den som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år. Det går inte att avtala bort säljarens skyldighet att upprätta en energideklaration eftersom det är en tvingande bestämmelse.

Om inte säljaren har upprättat en energideklaration vid försäljningstidpunkten har köparen, efter att denne uppmanat säljaren om att upprätta en energideklaration, rätt att på egen bekostnad låta upprätta en energideklaration inom sex månader efter tillträdet av byggnaden och därefter kräva att säljaren bekostar denna energideklaration.

Om köparen inte utnyttjar sin rätt att få en energideklaration upprättad inom den tiden, har köparen förverkat sin rätt gentemot säljaren och måste i sin tur upprätta en energideklaration för byggnaden vid en eventuell senare försäljning eller upplåtelse med nyttjanderätt. Som köpare är det naturligtvis viktigt att känna till att om man inte kräver sin rätt att få en energideklaration vid försäljningen så kan köparen, i ett senare skede, om denne i sin tur skulle sälja eller hyra ut byggnaden, själv tvingas att bekosta en energideklaration.

En energideklaration är alltid giltig i tio år efter att den upprättats och kan under den tiden användas för att fullgöra de skyldigheter som kommer med reglerna om energideklaration. Köparen riskerar alltså att sätta sig i en situation där denne själv får bekosta en energideklaration som egentligen den ursprunglige säljaren skulle ha stått för.

Där är även viktigt att påpeka att syftet med att energideklarationen ska visas för spekulanten innan försäljningen är just att spekulanten ska ges möjlighet att på förhand kunna bilda sig en uppfattning om byggnadens energianvändning och bland annat om vilka driftskostnader som denne i detta avseende kan förvänta sig. Syftet är att konsumenterna ska få information om byggnaders energianvändning på förhand och därmed kunna väga in energianvändningen i sina val.

Finns det krav på kundtoalett i publika lokaler till exempel i en butik, och ska den vara tillgänglig för person med rullstol?

I Boverkets Byggregler BBR finns inget krav på att det ska finnas toalett för allmänheten i publik lokal. Men om det finns ska minst en toalett kunna användas av person med rullstol. I publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för allmänheten bör minst en toalett på varje sådant plan vara tillgänglig och användbar. Minsta måtten bör vara 2,2 x 2,2 meter. Kravet gäller dock inte för befintliga lokaler där man inte gör ändringsåtgärder.

Hur definieras begreppet “bostad”?

Med bostad avses, enligt Terminologicentrum, TNC, hus, lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. En bostad kan antingen vara permanentbostad eller fritidsbostad. Enligt TNC är en permanentbostad en bostad som nyttjas för ett stadigvarande bruk.

Källa: Boverket, mer information https://www.boverket.se/sv/