TÄTHETSPROVNING

Täthetsprovning/Provtryckning

Lufttäthet - en förutsättning för väl fungerande byggnader!

Genom att bygga hus med god lufttäthet ökar man förutsättningarna att få energieffektiva byggnader med god innemiljö.


Bland annat medför god lufttäthet:

  • Minskad energianvändning
  • Minskad risk för fuktskador
  • Minskad risk att föroreningar sprids till innemiljön
  • Bättre termisk komfort
  • Minskad risk för spridning av rök vid brand
  • Minskad ljudspridning

 

Energieffektiviteten hos en otät byggnad minskar dels för att man får ökad ofrivillig ventilation, dels för att isoleringsförmågan hos konstruktionen kan minska när det blåser, dels för att värmeväxling (värmeåtervinning av ventilationsluften) inte kan fungera tillfredsställande när luftläckaget genom klimatskalet är stort. Fuktsäkerheten påverkas också av lufttätheten.

Exempelvis blir det ofta skador på vindar för att fuktig luft från bostad/kontor har läckt upp via otätheter i vindsbjälklaget.


Otätheter ökar även spridning av partiklar och gaser såsom radon, brandgaser, matos och röklukt från exempelvis en lägenhet till en annan. Det går heller inte att filtrera tilluften om luften tas genom klimatskalet istället för via filter i ventilationssystemet.

För en god termisk komfort utan drag och nedkylda ytor krävs också en lufttät byggnad.


Med hjälp av provtryckning ser vi om byggnadens klimatskärm uppfyller de rekommendationer som Boverkets ställer enligt BBR (Boverketsbyggregler).

BlowerDoor är sedan länge ansett som det och mest användarvänliga systemet för täthetsprovning av byggnader. Kombinerat med en automatiserad testprocedur blir BlowerDoor det kompletta systemet för besiktningsmän för täthetskontroll. BlowerDoor mäter tätheten på en byggnad och beräknar läckagetal i enlighet med Europisk Standard.


BlowerDoor testet kan med fördel kombineras med termografering (termisk kamera).

Då BlowerDoor mäter byggnadens täthet och beräknar läckagetal genom byggnadens klimatskärm, lokaliserar termografikameran platser med eventuella läckage och kan dokumentera dessa för vidare åtgärder.


Hustillverkare kan utföra en tryckprovning/täthetsprovning av byggnaden före överlåtelse av nyckel till den nya ägaren. Detta ger en kvalitetssäkring av överlåtelsen.

Skulle det finnas avvikelser - till exempel saknad isolering, kommer detta kunna noteras i ett tidigt skede genom att problemet lokaliserar med termografering och kan åtgärdas före överlämning. Detta ger köpare, och inte minst en trygghet för leverantören, i och med att allt är i ordning vid överlåtelsen (ger mindre reklamationer). Husägaren kommer vid försäljning kunna visa på dokumentation att huset är provtryckt. Vi provtrycker enligt SS EN ISO 9972–2015


Genom att spara energi sparar man på miljön, husets kondition och skick samt pengar.

Du får ett friskare hus och ett jämnare inomhusklimat.


Enligt Boverkets Byggregler BBR 2011:6

Framgår att byggnadens klimatskärm skall vara så tät att genomsnittliga luftläckaget vid +- 50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 liter/sekund/m2 för bostäder. (Byggnad upp till 100 m2).


Enligt Boverkets Byggregler BBR 2015:3

9:25 Klimatskärmens lufttäthet

Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. (BFS 2015:3).


Ett tätt hus är en förutsättning för att mekanisk ventilation ska fungera!

Täthetsprovning

Ett krav från de flesta kommuner vid nybyggnation!

Spara energi & pengar, få ett friskt hus!


VARFÖR GÖRA TÄTHETSPROVNING AV EN BYGGNAD?

I grunden handlar täthetsprovning om ytterligare en kvalitetssäkring. Du som hustillverkare kan exempelvis välja att utföra en täthetsprovning av byggnaden före överlåtelse till den nya ägaren för att garantera att läckagetal hamnar inom Boverkets rekommendationer. För husägare stärker det värdet av huset att vid försäljning kunna visa dokumentation att huset är provtryckt.

Om en provning skulle visa på avvikelser eller höga läckagetal – exempelvis vid en öppning i klimatskalet– kan en täthetsprovning notera detta i tidigt skede. Fördelen då är att bristen kan åtgärdas och risken minskar för reklamationer eller avbrutet köp.